Là gì
Vốn cố định
0692
Một doanh nghiệp phải hiểu rõ vốn cố định là gì và mức khấu hao (còn gọi là CFC); vốn cố định đóng vai trò quyết định trong sản xuất và ảnh hưởng đến sự
Online Investment