fund flow and cash flowLà gì
Có sự khác biệt nào giữa dòng tiền và luồng quỹ
0502
Dòng tiền và quỹ luồng là các thuật ngữ kế toán thường được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, hai điều này khác nhau và hiểu được các sắc thái là điều
Online Investment